Банківські реквізити Карта сайта
Ваше місто:
Відділення Банкомати
Загальні збори акціо ... Новини Прес - служба Головна

Загальні збори акціонерів

27.02.2012
Ш А Н О В Н И Й  А К Ц І О Н Е Р !
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів Банку, які  відбудуться 29 березня 2012 р. о 16-00 за адресою: м. Харків, пр. Леніна, буд. 36, 4 поверх, конференц - зал. Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться з 15-20 до 15-50 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку — 23 березня 2012 року.

     Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновку зовнішнього аудитора  за 2011 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Банку  за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків за 2011 рік.
7. Визначення стратегії та основних напрямків діяльності Банку на 2012-2013 роки.
8. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Приватне розміщення акцій.
10. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
11. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Банку щодо прийняття рішень про вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний
2011 р.
попередній
2010 р.
Усього активів 1 369 764 1 095 889
Основні засоби 49 524 47 966
Довгострокові фінансові  інвестиції 0 0
Запаси 345 280
Сумарна дебіторська заборгованість 14 676 2 296
Грошові кошти та їх еквіваленти 104 330 158 699
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 106 212 101 916
Статутний капітал 129 780 129 780
Довгострокові зобов'язання 798 668 521 023
Поточні зобов'язання 464 884 472 950
Чистий прибуток (збиток) 1 026 (22 801)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 124 420 000 114 760 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума  коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду 445 556

      Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у Загальних зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України. Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у приміщенні АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА”, у робочі дні, з 9-00 до 17-30, відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є В. о. Голови Правління АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” Штагер В. І. З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатися до заступника начальника відділу випуску ЦП банку Солодовник І.В. за тел. (057) 751-82-40.

      Правління АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА”

Інформаційний центр 0-800-501-289